Počítačové programy pro zpracování účetnictví rozpočtových a příspěvkových organizací nepatří zrovna k těm, u kterých bychom čekali nějaké propastné rozdíly mezi produkty jednotlivých tvůrců. A přesto se i v dnešní době může najít účetní program pro rozpočtové organizace, který se něčím odlišuje od ostatních. Účetní program, se kterým se pracuje snadno a rychle. Účetní program, který umí vše potřebné a ještě něco navíc.

„Účetnictví“ ve verzi pro Windows

U zrodu tohoto účetního programu stálo v roce 1996 několik obecních úřadů, za jejichž pomoci vznikal přesně takový software, jaký si uživatelé přáli. Základními požadavky při jeho vytváření byla maximální jednoduchost ovládání, spolehlivost a také možnost automatické kontroly správnosti vložených dat. Tento program spoluvytvářeli lidé přímo z praxe, důvěrně seznámení s prostředím. Snad právě proto se nám povedlo vytvořit program, při jehož používání mají uživatelé pocit, že počítač slouží jim a ne oni počítači. Okruh dat, jenž je tento účetní systém schopen zpracovat, se neomezuje jenom na účetnictví, ale obsahuje i související agendy, jako například pokladnu, evidenci poplatků, faktur, bankovní příkazy k úhradě (včetně možnosti využívat internetové bankovnictví), mzdy, evidenci investičního majetku, evidenci bytů i kompletní agendu, související s DPH. Vše tvoří jeden vzájemně provázaný celek, využívající v maximální možné míře všech logických vazeb mezi daty ve prospěch uživatelského komfortu. Data mohou být volitelně provázána i s dalším naším programem, Evidencí obyvatel. Uživatelé tohoto programu ovšem mají k dispozici i něco navíc. Metodickou pomoc, poskytovanou nikoli pouze v obecné rovině, ale přímo k jejich účetnictví. V praxi to znamená, že pokud má v účetnictví kdokoli nějaký konkrétní problém, společně s ním ho vyřešíme, ať už se jedná o jednodušší věci, jako například o rozpočtovou skladbu, nebo složitější, jako třeba o účtování a inventuru rozvahových účtů před roční uzávěrkou apod.
Jsme přesvědčeni, že Vám náš účetní program má co nabídnout. Také pořizovací i provozní náklady se v současné době pohybují hodně pod obvyklým průměrem a lze-li soudit podle cenové a obchodní politiky ostatních firem, bude tomu tak i nadále. Přechod na nový účetní systém je možné provést nenásilnou formou kdykoli během účetního období, tedy nejenom ke konci roku. Pro získání základních informací o tomto účetním programu je pro vás připravena následující příloha. Pokud Vás naše nabídka alespoň trochu zaujala a rádi byste získali informací více, neváhejte nás prosím kontaktovat e-mailem na adrese informace(zavináč)datait(tečka)cz nebo na telefonním čísle 603864131. Samozřejmostí je možnost předvedení celého účetního systému buďto u Vás, nebo např. formou návštěvy na některém z obecních úřadů, které program již delší dobu používají. Máte-li zájem o demoverzi s omezenou funkčností, je možné ji zaslat na instalačním CD na Vaši adresu poštou.

Stručná charakteristika počítačového programu „Účetnictví“

Účetní program „účetnictví“ se od většiny obdobných produktů liší zejména naprosto jednoduchým ovládáním. Nedílnou součástí programu je dále uživatelská příručka, ve které je mimo jiné krok za krokem uveden postup při provádění nejdůležitějších úkonů (např. kapitoly „Když přijde bankovní výpis“, „Jak vystavit fakturu“, „Uzávěrka účetního období“ apod.). Základním rysem tohoto počítačového programu je z pohledu uživatele vynechání všeho, co může být zautomatizováno. Například účetní zápisy se tedy předkontují pouze rozpočtovou skladbou bez SU, AU (což samozřejmě neplatí pro některé méně běžné speciální zápisy), účetní doklady jsou vyrovnávány automaticky, zaplacení faktur je možné do bankovního výpisu zaúčtovat stiskem jediné klávesy, účetní uzávěrka proběhne po spuštění z nabídky zcela automaticky a bez nutnosti zásahu uživatele, přičemž vytiskne a nachystá k odeslání v datové podobě všechny potřebné výstupy, atd. atd. Přehledná struktura nabídek vždy uživatele dovede tam, kam je potřeba. Na obrázku vidíte úvodní obrazovku s hlavní nabídkou.

Hlavní nabídka je členěna na jednotlivé podnabídky obsahující vše, co je potřeba ke zpracování jednotlivých agend. V nabídce „ÚČETNICTVÍ“ se provádějí veškeré úkony spojené s účetnictvím – pořizování dat, prohlížení dat, zapisování, vystavování a placení faktur, vkládání dat do pokladní knihy atd. V nabídce „ROZPOČET“ je možné pořizovat a prohlížet rozpočet schválený, připravovat, pořizovat, tisknout, prohlížet a upravovat změny rozpočtu a dále provádět tiskové výstupy rozpočtu schváleného, rozpočtu upraveného a RS i RU dohromady. Přehled o hospodaření podávají základní účetní jednotce, v tomto případě obecnímu úřadu, finanční a účetní výkazy, přístupné v nabídce „VÝKAZY“. V této nabídce je možné výkazy za jakékoli účetní období zobrazit na obrazovce, vytisknout na tiskárně, nahrát na disketu, flash disk nebo odeslat e-mailem. Účetní a finanční výkazy potřebné při měsíční a roční účetní uzávěrce si je program navíc schopen přichystat a vytvořit zcela sám automaticky. V podprogramu „POPLATKY“ je možné předepsat platby, jejichž výše je předem známa – zejména se jedná o pravidelné poplatky, jako např. poplatek ze psů, poplatek z odpadu apod. Na základě předpisů těchto plateb je potom možné sledovat nedoplatky, případně přeplatky za jednotlivé poplatníky, za jednotlivé poplatky, anebo pohledávky celkem. Úhrada poplatků se automaticky aktualizuje na základě účtování v nabídce „Účetnictví“. Program zároveň zcela automaticky účtuje o předpisech poplatků. Podprogram „Poplatky“ také obsahuje evidenci čárových kódů, používaných při sběru tříděného odpadu a současně umí zpětně importovat a vyhodnotit data o vytříděném odpadu, předaná firmou, která sběr tříděného odpadu provozuje (tento systém již zkušebně běží v okrese Ústí nad Orlicí ve spolupráci s firmou Komunální služby Jablonné s.r.o. za podpory Pardubického kraje). Podprogram „MZDY“ je určen ke zpracování agendy o platech. Mzdová uzávěrka mimo jiné i sama zcela automaticky zaúčtuje účetní předpisy platů a úhradu platů i jejich odvodů je následně možné nechat zaúčtovat stiskem jediného tlačítka opět zcela automaticky. Je zde také velmi viditelně zohledněn fakt, že podprogram „Mzdy“ je určen zejména pro zpracování mezd (resp. platů) v rozpočtové organizaci. Program samozřejmě umí všechny potřebné tiskové výstupy a zároveň dokáže i nachystat datový soubor pro informační systém o platech (ISP). Problémem není ani zcela automatické účtování o platech, na které přispívá EU a je nutné o nich účtovat s tzv. "nástrojem a zdrojem". Evidence majetku v nabídce „MAJETEK“ obsahuje přehlednou evidenci hmotného a nehmotného investičního majetku, evidenci drobného hmotného majetku a tzv. operativní evidenci majetku. Umí vytisknout zařazovací a vyřazovací protokoly, inventární přehledy, součtové sestavy a přírustky a úbytky majetku, a to vše v nejrůznějším setřídění. Díky provázanosti s účetnictvím program automaticky zakládá a nabízí karty nového majetku v návaznosti na účtování o investičních výdajích, nebo nabízí vyřazení majetku při účtování o příslušných příjmech. V neposlední řadě program umí sám účtovat o pohybech na majetkových účtech např. při bezúplatném pohybu majetku. Veškeré pomocné funkce a nastavení jsou soustředěny v nabídce „OSTATNÍ“. Většinu těchto funkcí je možné spustit i z jiných míst programu (tam, kde to má opodstatnění).
Nejčastějším a nejběžnějším úkonem při zpracovávání účetnictví obecního úřadu je účtování pohybů finančních prostředků na bankovních účtech a v hotovosti. K účtování pohybů na bankovních účtech je určena tato obrazovka:

K zapsání příjmů a výdajů stačí uvést rozpočtovou skladbu a částku. Syntetický a analytický účet je dosazen automaticky dle vybraného bankovního účtu. Zároveň během předkontace se vpravo nahoře zobrazuje aktuální zůstatek vybraného bank. účtu. Tento zůstatek, stejně jako součty ve spodní části obrazovky, je průběžně aktualizován dle vkládaných (popř. rušených nebo upravovaných) účetních zápisů. Souvztažné účetní zápisy (tzv. vyrovnání) jsou doplňovány programem automaticky, o čemž svědčí např. součty účetních stran Má dáti a Dal ve spodní části obrazovky, jejichž rozdíl je neustále roven nule, což znamená, že doklad je vyrovnán. Tyto souvztažné zápisy však nejsou za normálních okolností přímo zobrazovány a přehled pohybů v tomto účetním dokladu je tak daleko přehlednější. Jestliže je nutné účetní zápis předkontovat včetně SU a AU, je možné stiskem kláves ShiftF7 na obrazovce zobrazit i tyto komponenty.
Pohyby v hotovosti se účtují také velmi snadno. Jestliže potřebujete zapsat pohyb finančních prostředků v pokladně obecního úřadu, dostanete se pomocí nabídky „Účetnictví/pokladna“ k obrazovce pokladního deníku. Po zapsání pohybu do pokladního deníku program automaticky zajistí vložení odpovídajících účetních zápisů včetně vyrovnání do účetnictví. Jestliže je třeba opravit některý ze zápisů v pokladním deníku, opravu stačí provést pouze v pokladním deníku a program sám vyhledá příslušný účetní zápis v účetnictví, upraví ho a zajistí opětovné vyrovnání účetního dokladu. Totéž platí i pro zrušení zápisu v pokladním deníku. Zápisy není nutné vkládat v přesné chronologické posloupnosti, program zajišťuje automatické setřídění pokladny dle data. Toto je obrazovka pokladního deníku:

Tato krátká ukázka si neklade za cíl seznámit vás detailně s celým účetním programem. Jejím účelem bylo předvést na nejběžnější účetní činnosti – na předkontaci, že je skutečně možné vytvořit počítačový program, který je jednoduchý na obsluhu, ale zároveň umožňuje i přístup k nadstandardním funkcím, které nejsou ještě ani v dnešní době zcela běžné. V celém účetním systému je použita řada prvků, které usnadňují práci na maximální možnou míru. Všechny údaje jsou navzájem provázány a je z nich možno vytvořit nejrozmanitější tiskové výstupy. Další nové funkce jsou do programu zapracovávány postupně na základě námětů z řad uživatelů.Ceník licencí